Archive | Linux

Ändra textsträng i flera filer med ett kommando

Om du vill ändra en text som finns angiven i många filer kan nedanstående kommando lösa detta.

Nedanstående söker efter “Images/” och ersätter med “images/”

find ./ -type f -readable -writable -exec sed -i “s/Images\//images\//g” {} \;